Refferater

Referat fra Årsmøte 29.mars

Sted:           Oppstad samfunnshus

Tid:             Kl. 1930 – 2015

Til stede:     19 personer

1.         Åpning med godkjenning av innkalling, valg av møteleder og sekretær

Innkallingen som var distribuert i beboernes postkasser og på hjemmesiden, ble godkjent.

Finn Martinsen ble valgt til møteleder og Hallgeir Rapstad til sekretær.

2.         Styrets årsberetning for 2021

Finn leste årsberetningen. Det har vært relativt lav aktivitet grunnet pandemien. Grendeutvalget har jobbet videre med forlenging av gangveien langs fv. 24 til kommunegrensa i nord. Man er godt i gang med arbeidet med en forenklet gangvei/sti fra Gaustadvegen til Jersåsvegen. Bidragsyterne ble takket.

Når det gjelder trafikksikkerheten ble det kommentert at det er ønskelig med en opprusting av Jersåsvegen og Ringåsvegen. Fartsgrensen på 80 km/t forbi kirken ble også trukket fram som uheldig. Kirkevegen tilføyes årsberetningen.

Årsberetningen ble godkjent med ovennevnte merknader.  

3.         Regnskap

Revisorgodkjente regnskap for både Grendelaget (Kaffe- og pratetreffen) og Grendeutvalget ble lagt fram og gjennomgått av møteleder. Regnskapene ble godkjent.

4.         Valg

Valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg av hele det sittende styret og revisorer. Lagene/foreningene oppnevner selv sine medlemmer til Grendeutvalget. Det ble stilt spørsmål om vervenes varighet, jf. at det kan være uheldig for kontinuiteten dersom hele styret byttes ut samtidig. Etter en nærmere sjekk av vedtektene velges alle ovennevnte posisjoner samt valgkomite for ett år av gangen. En eventuell vedtektsendring må gjøres av årsmøtet.

Jørgen Fischer går ut av valgkomiteen, og Håkon Ellevold ble foreslått som nytt medlem.

Bjørn Aas informerte om at han hadde overlatt ledelse av Grendelaget til Håkon Tjernsli etter 27 års virksomhet. Reidun Lien har tatt over som kasserer.

Valgene ble som følger:

Styret:

Finn Martinsen                       leder

Hallgeir Rapstad                    nestleder

Brit Holth                               sekretær

Reidun Lien                           kasserer

Anders Lien                            styremedlem 

Revisorer:

Nils Tormod Larsen og Jan Gunnar Broch

Valgkomite:

Ann Kristin Negård, Randi Gaustad og Håkon Ellevold

5.         Innkomne saker

Ingen.

Hallgeir R./referent

Referat fra Grendemøtet 23.mars 2022

Sted:           Oppstad samfunnshus

Tid:             Kl. 1800 – 2020

Til stede:     Ca. 100 personer

Gjester:       Henrik Fuglevik og Birger Hole fra HomeNet

                   Ingeborg Aasvangen og Per Ivar Johnsrud fra Sør-Odal kommune

Uka før møtet hadde Oppstad Grendeutvalg distribuert invitasjoner i alle postkasser på Oppstad. Møtet var også annonsert på hjemmesiden.

  • Informasjon fra lag og foreninger

Lederen i Grendeutvalget, Finn Martinsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Grendeutvalgets historikk og formål ble gjennomgått før han redegjorde for pågående aktiviteter. Grendeutvalget rapporterer til kommunens paraplyorganisasjon for grendene, Sør-Odal Grenderåd. Grenderådet er partipolitisk uavhengig og består av representanter fra grendene og kommunen. Gjennom dette arbeidet mottar Oppstad grendeutvalg og andre grender årlige overføringer fra kommunen. Disse midlene fordeles så videre i grenda for gode formål til lag og foreninger for å skape trivsel og vekst.

Etter orienteringen fra Grendeutvalgets leder, fikk andre lag og foreninger på Oppstad mulighet til å si litt om virksomheten.

Thorsten Korsmo informerte om Samfunnshuset som har vært gjenstand for utallige dugnadstimer og stor opprusting gjennom de siste 20 årene. Samfunnshuset er for øvrig 100 år i år! I nyere tid er det lagt belegningsstein, og det har kommet på plass rastebord og brygge. Til våren/sommeren står vask og maling av huset for tur, og alle er velkomne til å delta på dugnad! Huset er på mange måter bygdas stolthet og det er mulig å leie hele eller deler av huset Oppstad Samfunnshus | Utleie og aktivitetskalender (oppstad-samfunnshus.no).  

Også idrettslaget har jubileum i år med sine 75 år, men lederen Elin Gaustad kunne fortelle om en usikker framtid for idrettslaget. Det foreligger forslag om å slå sammen alle kommunens idrettslag til ett, men intet er besluttet foreløpig. Idrettslaget har bra aktivitet for unge på ski og friidrett. 14 aktive skiløpere er med i Team Odal, en overbygning av idrettslagene. Sportslig høydepunkt det siste året har vært sølvmedaljen i hovedlandsrennet til Karsten Ellevold. Idrettslaget har for øvrig fortsatt arbeidet med merking av turstier, bl.a. som følge av midler gjennom Grendeutvalget. På vinteren kjøres det skiløyper på jordene dersom snøforholdene tillater det.

Bjørn Aas informerte om bygdas grendelag, bedre kjent som prate- og kaffetreffen. De har holdt det gående i 27 år og møtes på samfunnshuset siste torsdag i måneden. Det er gratis inngang med loddsalg på hvert møte. Grunnet pandemien har det vært begrenset aktivitet de siste to årene, men grendelaget er i full gang igjen og håper på stor oppslutning på kommende møter.

Fra Oppstad sanitetsforening orienterte Klara Bredesen-Vestby om aktivitetene. Saniteten bidrar i lokale arrangementer og inntekter fra loddsalg blir bl.a. gitt som bidrag til drift av samfunnshuset. Lokallaget som er en del av Sør-Odal sanitetsforening, har nå bare 15 medlemmer. Det er plass til flere, og det er en fin arena for nye innbyggere på Oppstad. Det er faste møter den første onsdagen i måneden. Neste møte er 6. april kl. 19.

Rune Gaustad orienterte om meningshetsrådets styresammensetning og oppgaver. Oppstad kirke er fra 1725 og kommunens fineste, i hvert fall ifølge mange oppstadbakkinger!

Erik Fossmellem fikk deretter ordet og redegjorde for organisering, visjoner og mål for Oppstad gårds- og naturbarnehage. Barnehagen er privat drevet og organisert uten avdelinger. Barnehagen har vist seg å være populær og trekker til seg barn fra fjern og nær. Den sysselsetter ca. 10 årsverk. Søknad om plass gjøres elektronisk gjennom skjema på kommunens hjemmeside.

Informasjonsrunden ble avsluttet med at Arne C. Hagerup benyttet anledningen til å opplyse om at hans firma Datamaskinisten, kan bidra med drift, vedlikehold og kundestøtte for IT. Virksomheten er primært rettet mot bedrifter, men også noe til privatpersoner. Firmaet har forretningsadresse på Årnes Datahjelp på dine premisser – (datamaskinisten.no).

  • Fibernett på Oppstad?

Etter en kort pause med servering av kaffe og kaker, ble representantene fra firmaet Home Net ønsket velkommen. Henrik Fuglevik orienterte innledningsvis om firmaet HomeNet – Lynraskt nett hjemme – uten begrensninger som er et datterselskap av Global Connect som er en av Nordens største leverandør av fiberbredbånd. De har passert 100 000 kunder i Norge, herav ca. 10 000 i Innlandet. Fuglevik kunne fortelle at valgfrihet er et viktig prinsipp i firmaets strategi. Dette betyr at kunden kan velge kun internettløsning eller også i kombinasjon med TV-leverandør, Riks-TV eller Allente. Fibernettløsningen har høy hastighet og leveres med trådløst nettverk i huset. HomeNet kartlegger og analyserer geografiske områder, i dette tilfelle i kommunene Kongsvinger og Sør-Odal, for å sjekke ut interesse blant innbyggerne. Beboerne får deretter besøk for inngåelse av kontrakter med forbehold om effektuering. Firmaet trenger noen flere interessenter før prosjektering og gravearbeid kan starte.

Birger Hole, ansvarlig for salg i området, opplyste at etableringskostnad er kr. 1 900 per husstand. Dette inkluderer graving til tomtegrense og innvendig installering av utstyr. Graving fra tomtegrense til husvegg besørges av huseier. Dette er en tynn kabel som bare krever en grunn grøft, 20 – 30 cm. Første året vil en superrask linje på 1 000 Mbit/sekund koste kr. 499.

Fra en interessert forsamling ble det stilt flere spørsmål, bl.a. med tanke på graving. Man har så langt ikke detaljplanlagt gravingen i området. Dette må man komme tilbake til når prosjektet realiseres med tilstrekkelig antall kunder som har skrevet kontrakt. Kommunen er en selvskreven aktør for slike gravetillatelser. Det ble også spurt om fiberkabelen kan gå i lufta, noe som ble bekreftet dersom forholdene skulle tilsi at dette er hensiktsmessig. Man må komme tilbake til slike spørsmål i forbindelse med videre prosjektering.

Fra HomeNet sin side ble forsamlingen oppfordret til å sende spørsmål på e-post til henrik.fuglevik@homenet.no.

  • Nye regler for vann og avløp – hva innebærer dette for oss?

Ingeborg Aasvangen fra Sør-Odal kommune redegjorde for bakgrunnen for pålegget som er i ferd med å bli effektuert også på Oppstad. EUs vanndirektiv har gyldighet også i Norge gjennom EØS-avtalen, og i den forbindelse har kommunen utarbeidet en tiltaksplan for opprydding i private avløpsanlegg i kommunen. Tiltaksplanen har et tidsperspektiv fra 2021 til 2027. Basert på en kartlegging er det ca. 1 950 private anlegg i kommunen som vil bli pålagt oppgradert. Målinger av vannkvaliteten i Oppstadåa vitner om for dårlig vannkvalitet.

Det er ikke avsatt midler nasjonalt eller regionalt til utbedring av forholdene. Prinsippet om at forurenser skal betale er gjeldende, noe som betyr at det er anleggseier som må bære kostnadene. Det finnes ikke noen hjemmel for fritak, kun utsettelse. Det vil imidlertid være mulig at flere naboer går sammen og etablerer et felles anlegg for å redusere kostnadene. Kommunen tar sikte på å sende ut ca. 150 brev med pålegg per halvår fram til 2027. Anleggseier vil få en utbedringsfrist på 2 år.

Eiendommer som ligger geografisk nært knyttet til offentlig ledningsnett, vil bli pålagt å tilkoble seg dette. Andre vil måtte etablere lokale/private løsninger Avlop.no – Mindre avløpsanlegg – Nibio.

Det ble knyttet flere kommentarer og stilt en rekke spørsmål fra forsamlingen. At vannkvaliteten i Oppstadåa er dårlig, kan også skyldes at åa som kjent renner begge veier avhengig av vanntilførsel fra hhv. Storsjøen og Glomma. Glomma fører med seg mye rart til åa i flomtider. Til spørsmål om kommunen kunne bistå beboere for vurdering av anlegg og kostnader ved utbedring, var svaret fra kommunens representanter negativt. Her må beboerne ta kontakt med leverandører (rørleggere) for vurderinger og priser. Flere stilte spørsmål om det ville være aktuelt å utvide eksisterende offentlige hovedledning på Oppstad, jf. at man i senere tid har gravd og utvidet i søndre deler av grenda langs Oppstadåa. En påkobling til offentlig avløpsnett ville ifølge flere være både formålstjenlig og enklere for beboerne. Ifølge Aasvangen vil det neppe være aktuelt å utvide ledningsnettet ytterligere siden det er for spredt bebyggelse sett opp imot utvidelseskostnadene. Hun lovet imidlertid å ta med seg de klare ønskene og signalene fra møtet tilbake til rådhuset.

Finn Martinsen takket gjestene for interessante foredrag og de frammøtte for engasjementet. Grendeutvalget er mottakelig for forslag og ønsker om trivselsskapende tiltak på Oppstad og viste avslutningsvis til hjemmesiden Oppstad Grendeutvalg.

Hallgeir R./referent

Styremøte 9.mars 2022

Til stede: Hallgeir, Thorsten, Reidun, Bjørn, Tommy, Anders, Olav og Rune. Meldt forfall: Brit, Ikke møtt: Jan

Status lag og foreninger:

Samfunnshuset: Lite utleie i des-jan og feb. Noe i mars, håper utleien øker utover våren og resten av året. Strøm-kostnadene er et stort problem. Skal ha årsmøte 29. mars kl. 19.00

Kirka: Mindre med midler, klipping en utfordring. Skal ha noen dugnader.

Grendelaget: Prate-kaffetreff den 24. mars. Vurdere videre aktivitet på grunn av antall medlemmer.

Idrettslaget: Har hatt dugnader på skitraseer, Snitmyra-Svartkulpen. Holder på med «Klopper» for å komme over bekker med snøscooter. Klargjort henger til nye scooteren.
Tenker å arr. et «mini-loppis». Årsmøte den 16. mars.
Ski-gruppa og Team Odalen: Sølv i sprint i NM for 15 åringer til
Karsten Ellevold. Gratulerer!

• Status Sør-Odal Grenderåd: Grenderådet har hatt møte med alle samfunnshus/grendehus i Kommunen, vedr, drift og vedlikehold. Undertegnede og Knut Enger skal ha møte med Kommune direktøren og John Kr. Strand den 23. mars.
Så-penger og tiltaksmidler ca 50.000,- vil bli delt ut så raskt som
mulig.

Grendemøte 23. mars:
Invitasjon blir lagt i postkasser innen 16. mars.
Sør-Odal Kommune og HomeNett stiller med repr. For å snakke om «Vann og avløp» og Fiber.

• Evt.
Oppstad Grendeutvalg og Oppstad Samfunnshus avholder årsmøte den 29. mars på Samfunnshuset. Samfunnshuset Kl. 19.00 og Grendeutvalget kl. 19.30.

  1. mai
    Det var enighet om å arr. koldtbord på Samfunnshuset igjen.
    Bjørg Eli Holter har sagt ja til å lage maten.

Grendemøtet den 23. mars.
Presentasjoner fra lag-foreninger-aktiviteter på Oppstad.
Vi må ha god tid på de 2 store punktene: Fiber og «vann og avløp»
Jeg foreslår 3-4 minutter til hver. Hvis noen trenger mer, så si ifra. Vi har prosjektor og Pc, så de som vil vise noe har mulighet.
Reidun har bestilt Kringler og jeg ordner med min.vann.

Alle som kan, møter opp kl. 17.00 den 23.

Finn

Styremøte 24.november 2021

Tilstede: Finn Martinsen,Reidun Lien,Hallgeir Rapstad,Bjørn Aas, Olav Skårer, Thorsten Korsmo,

Tommy Klokkerud. Meldt forfall: Menighetsrådet, ved Rune Gaustad Ikke møtt: Anders Lien, Oppstad info ved Jan Brattli

Sak 1.

Status lag og foreninger:

Prate- og kaffetreff v Bjørn:

Har hatt tre treff i høst, 22-26 personer pr møte.

Julemøte, med middag, 9.desember, 200 kr pr pers, påmelding innen 2.desember.

Det satses på videre møtevirksomhet etter jul. Ønske om flere medlemmer.

Samfunnshuset – v Thorsten:

Bra utleie i høst, nærmest fullt fra september.

11.12.13.januar – dugnad inne på huset vask, bytte lyspærer i taket etc Det er også planer om dugnad til våren, bl a male huset utenpå Hvordan få tak i folk til dette?

Det jobbes i egen gruppe med Samfunnshusets historikk, planer om å utarbeide et hefte, som gis ut i forbindelse med husets 100 års jubileum.

Idrettslaget – v Tommy

Hatt dugnad på løpebane, lys på grusbana og mot fotballbana.

Det foregår også dugnader inne på klubbhuset – taket er beiset og det byttes lamper.

Loppis er under planlegging igjen, til våren.

Sak 2:

Oppstadbakken info: Nå er hjemmesiden til Grendeutvalget oppe og går igjen. Det finner du på Oppstad.no. Finn er redaktør, referater sendes til han.

Sak 3:

Sør- Odal Grenderåd –

Finn og Hallgeir møter der 25.11. Venter å få mye info der, både ordfører og kommunedirektøren deltar.

En gruppe i Grenderådet skal utarbeide en modell for kommunens grende-og samfunnshus fra 2023.

Sak 4:

Saker vi jobber med –

Gang-og tursti langs FV 24.

Fartsgrense på Ringåsvegen.

Skilting av bussholdeplass ved FV24, dette for at ikke trailere/lastebiler bruker det som hvileplass eller parkering.

Fiber – mer info innhentes på møte i Grenderåd.

Skiløyper på Oppstad – stor jobb, som Idrettslaget ønsker bistand til. Grendeutvalget er positive til tiltaket og har bevilget penger, men det praktiske arbeidet anses som idrettslagets oppgave. Grendeutvalget bistår ved konkrete problemstillinger og spørsmål.

Andre tiltak – Grendemøte planlegges avholdt i første halvdel februar.

Sak 5, evt.:

Tommy har fått henvendelse angående ønske om et skilt som markerer hvor Oppstad er-  «Velkommen til Oppstad». Dette skal det ses nærmere på.                                                                                                                   

Refr. Brit

Årsmøte:

Årsmøte Oppstad Grendeutvalg den 29. juni 2021

Tilstede: Elin Gaustad, Reidun Lien, Finn Martinsen, Anders Lien, Tommy Klokkerud, Knut Aas, Bjørn Aas, Thorsten Korsmo, Aina Nafstad Holth, Bjørn Skårer, Håkon Andreas Ellevold, Brit S. Holth.

Karen Mangset, kom til valget.

Velkommen ved Finn Martinsen

Sak 1: Valg av møteleder – Finn Martinsen

Sak 2:   Valg av sekretær  –  Brit S. Holth

Sak3:Styrets årsmelding, skrevet og lest av Finn

          – fibernett og skiløyper legges til som aktivitet

            Ellers ble årsmelding godkjent.

Sak 4 :Regnskap gjennomgås av kasserer Reidun – godkjennes

Sak 5: Valg.

          Verv                Navn.                                         Representerer

          Leder                Finn Martinsen.                        Valgt

          Nestleder.        Hallgeir Rapstad.                      Valgt

          Sekretær.         Brit S. Holth.                              Valgt

          Kasserer.          Reidun Lien.                               Valgt

          Styremedlem.  Anders Lien.                              Valgt

         Styremedlem.   Bjørn Aas.                                Grendelaget

         Styremedlem.   Tommy Klokkerud.                  Idrettslaget

         Styremedlem.   Olav Skårer                              Samfunnshuset

         Styremedlem.   Thorsten Korsmo.                   Samfunnshuset

         Styremedlem.   Rune Gaustad                          Menighetsrådet

         Styremedlem.   Jan Brattli.                                Oppstadbakken Info

        Valgkomite.       Jørgen Fischer

                                    Ann Kristin Negård

                                    Randi Gaustad

         Revisor.              Nils Tormod Larsen

                                    Jan Gunnar Brock

Innkomne saker, fra Idrettslaget:

– søker støtte til videre arbeid med skilting av turløyper

– søker støtte til brøyting og grusing av veg til Snitmyra, samt kjøring av skiløyper.

Det er søkt om 21000 kroner. Dette innvilges og godkjennes av årsmøtet.

Evt: Bør det anskaffes hjertestarter på Samfunnshuset og på Slettbrenna?

    Må utredes mer før evt vedtak – ansvar, opplæring, kostnader etc.