Vedtekter

VEDTEKTER FOR OPPSTAD GRENDEUTVALG

FORMÅL

Grendeutvalget skal sammen med befolkningen medvirke til at bygda blir et bedre sted å bo, vokse opp og bli gammel i ved følgende:  

• Virke som koordinator mellom lokalmiljøet og offentlige myndigheter.

• Virke som koordinator mellom ulike interessegrupper i lokalmiljøet.

• Virke som inspirator for befolkningen til å skape større nærmiljøinteresse.

• Uttale seg om kommunale saker som gjelder grenda og kommunen.

• Virke som informasjonsformidler i lokalmiljøet.

• Fremme lokale saker overfor offentlige myndigheter, når ikke særinteresser tar seg av

   dette.

• Arbeide for at innbyggerne fra ulike kulturer integreres og trives i sitt nærmiljø.

• Legge til rette for og være initiativtaker til kulturelle og andre tiltak som kan berike

   lokalmiljøet

• Være pådriver og fremme forslag til fornyelser/forbedringer i bygda som lokalmiljøet

   kan være tjent med

Grendeutvalget

Grendeutvalget består av 10-15 representanter. Representanter fra grenda, samt lag/foreninger

Valgkomiteen skal finne medlemmer m/vara fra grenda.

Lagene/foreningene oppnevner sine medlemmer.

* Komiteer

I spesielle saker kan grendeutvalget nedsette komiteer. Komité medlemmer kan være andre enn grendeutvalgets medlemmer. Minimum en grendeutvalgsrepresentant skal delta. Komiteer er underlagt grendeutvalget

* Valgkomitè

Valgkomiteen består av 3 personer og velges fortrinnsvis blant tidligere medlemmer av grendeutvalget

Valgkomiteen legger fram forslag for årsmøtet på leder, nestleder, kasserer, evt. sekretær, revisorer (2), valgkomitè (3). Disse velges for ett år av gangen

MØTER

* Grendeutvalgets årsmøte

Årsmøtet er øverste beslutningsmyndighet. Møtet avholdes innen utgangen av februar måned.

Møtet er åpent for alle med tilhørighet til Oppstadbakken.. Årsmøtet bekjentgjøres med minst to ukers varsel i Glåmdalen og infoside..

Saker må være leder/sekretær i hende senest en uke før årsmøtet

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall

Grendeutvalgets årsmøte skal behandle følgende saker:

– årsberetning og regnskap

– forslag til budsjett og prioritering av saker

– evt. fullmakter

– evt. vedtektsendringer

– innkomne saker

– valg av leder, nest-leder, kasserer og sekretær.

* Møter i grendeutvalget og i komiteene holdes ved behov, minimum 2.

* Grendemøter

Det avholdes minst ett GRENDEMØTE pr. år. Møtet er åpent for alle.

* Referater

Referater fra årsmøtet sendes medlemmer av grendeutvalget og øvrige frammøtte.

Referat fra grendeutvalgsmøtene sendes medlemmer av grendeutvalget.

Referatene fra årsmøtet og grendeutvalgsmøtene gjøres i tillegg allment tilgjengelig på grendeutvalgets nettsider.