Vedtekter

 1. Formål
  Grendeutvalget skal sammen med befolkningen medvirke til at bygda blir et bedre sted å bo, vokse
  opp og bli gammel i ved følgende:
 • Virke som koordinator mellom lokalmiljøet og offentlige myndigheter
 • Virke som koordinator mellom ulike interessegrupper i lokalmiljøet
 • Virke som inspirator for befolkningen til å skape større nærmiljøinteresse
 • Uttale seg om kommunale saker som gjelder grenda og kommunen
 • Virke som informasjonsformidler i lokalmiljøet
 • Fremme lokale saker overfor offentlige myndigheter, når ikke særinteresser tar seg av
  dette
 • Arbeide for at innbyggerne fra ulike kulturer integreres og trives i sitt nærmiljø
 • Legge til rette for og være initiativtaker til kulturelle og andre tiltak som kan berike
  lokalmiljøet
 • Være pådriver og fremme forslag til fornyelser/forbedringer i bygda som lokalmiljøet kan være
  tjent med
 1. Grendeutvalgets sammensetning

Grendeutvalget består av 10-15 representanter fordelt på valgte representanter i styreroller fra
grenda, samt styremedlemmer oppnevnt fra lokale lag/foreninger. Grendas representanter velges på
årsmøtet etter innstilling fra valgkomité.

Valgkomitéen består av 3 personer og velges fortrinnsvis blant tidligere medlemmer av
grendeutvalget.

I spesielle saker kan grendeutvalget nedsette komitéer eller arbeidsgrupper. Medlemmer av slike
grupper kan være andre enn grendeutvalgets medlemmer. Minimum en grendeutvalgsrepresentant skal
imidlertid delta i slike komitéer/arbeidsgrupper som rapporterer til grendeutvalget.

 1. Møter

3.1 Grendeutvalgets årsmøte
Årsmøtet er øverste beslutningsmyndighet. Møtet avholdes innen utgangen av mars måned.

Møtet er åpent for alle med tilhørighet til Oppstadbakken. Årsmøtet kunngjøres med minst to ukers
varsel på hjemmeside www.oppstad.no og ved lokale oppslag.
Saker må være leder/sekretær i hende senest en uke før årsmøtet.

2
www.oppstad.no
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Årsberetning og regnskap
 • Forslag til budsjett og prioritering av saker/aktiviteter
 • Evt. fullmakter, herunder representasjon i Sør-Odal Grenderåd
 • Evt. vedtektsendringer; kreves 2/3 flertall
 • Innkomne saker
 • Valg av leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem(mer) og to revisorer etter innstilling
  fra valgkomitéen. Varighet på verv er som en hovedregel to år, men valgkomitéens innstilling kan
  avvike fra dette slik at man sørger for kontinuitet i styret.
 • Grendeutvalget innstiller valgkomitéen. Tre medlemmer velges for hhv. ett, to og tre år med
  årlig rullering av de to sistnevnte.
  3.2 Styremøter

Grendeutvalget møtes ved behov, dog minst to ganger årlig.

3.3 Grendemøter

Det skal avholdes minst ett grendemøte per år. Møtet er åpent for alle.

 1. Referater

Referater fra årsmøtet sendes medlemmer av grendeutvalget og øvrige frammøtte. Referat fra
grendeutvalgsmøtene sendes medlemmer av grendeutvalget.
Referatene fra årsmøtet og grendeutvalgsmøtene gjøres i tillegg allment tilgjengelig på
grendeutvalgets hjemmeside www.oppstad.no.

 1. Ikrafttredelse
  Reviderte vedtekter trer i kraft etter vedtak i årsmøtet 12.04.2023.